Vered Raviv-schwartz

COO, Fiverr

“Chúng tôi muốn tìm một giải pháp cho phép chúng tôi thanh toán cho mọi nhà bán hàng ở mọi quốc gia. Payoneer thực sự đã mở ra cho chúng tôi cơ hội tiếp cận gần như mọi thị trường trên thế giới nhờ tính linh hoạt trong hệ thống thanh toán của họ.”

vered raviv schwartz header

Thêm câu chuyện thành công